Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2021

opublikowano: 06.10.2020 obowiązuje do: 06.11.2020 Aplikanci

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską i chcą rozpocząć aplikację od 01.01.2021 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich (osobiście bądź pocztą na adres: OIRP w Opolu, ul. Krakowska 26 oficyn, 45-075 Opole), najpóźniej do dnia 20.10.2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:
  • aktualna informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych),uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej.
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – podpisane przez kandydata (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),
  • oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych – podpisane przez kandydata (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich),
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 260,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych).
Opłatę wpisową należy wnieść na rachunek bankowy OIRP w Opolu:

BPS nr 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001, tytułem: „wpis na listę aplikantów” oraz podaniem imienia i nazwiska

Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego
na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć:
  • oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • albo urzędowy odpis tego dyplomu,
  • albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.

Inne aktualności z działu Aplikanci

Terminy kolokwiów pisemnych dla aplikantów OIRP w Opolu w 2020

24 września 2020

Szczegóły w wiadomości więcej