Aktualności

opublikowano: 21.04.2021 obowiązuje do: 21.06.2021 Wszyscy

W dniu 20 kwietnia 2021 r. odbyło się 12 posiedzenie Rady OIRP w Opolu XI kadencji. Posiedzenie odbyło się zdalnie, w systemie online na platformie ZOOM. Posiedzenie to poprzedzone było spotkaniem organizacyjnym Prezydium Rady, które miało miejsce w dniu 12 kwietnia 2021 r. Podczas obrad omówiono zasady, sposób, termin i miejsce organizacji Zgromadzenia Delegatów OIRP w Opolu, które zaplanowano na 11 czerwca 2021 r. na godz. 17.00 w systemie online wraz z możliwością oddawania głosów elektronicznie podczas zgromadzenia. Rada omówiła również sprawozdanie z wykonania budżetu OIRP w Opolu za 2020 r. oraz projekt budżetu na 2021 r. Materiały te będą przedmiotem obrad nadchodzącego zgromadzenia. Jak na każdym posiedzeniu, Rada podjęła uchwały w sprawach osobowych radców prawnych i aplikantów radcowskich, w tym w sprawach skreślenia z listy radców prawnych, umorzenia wszczętego uchwałą Rady postępowania w przedmiocie skreślenia radcy prawnego, odmowy radcy prawnemu umorzenia zaległości z tytułu płatności składek członkowskiej oraz w przypadku aplikantów, uchwały w zakresie zmiany patronów dla aplikantów radcowskich. Rada omówiła również zasady współpracy z Fundacją Radców Prawnych Przyjazne Prawo oraz sprawę przedłużającej się procedury wyboru przez Parlament RP osoby na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Niezwykle istotne, w szczególności dla radców prawnych seniorów, wydaje się przyjęcie przez Radę Regulaminu przyznawania pomocy materialnej radcom prawnym seniorom w 2021 r., Uchwalono m.in. przeznaczenie na ten cel w 2021 r. kwoty 40 000 zł, ze wskazaniem wykorzystania tej pomocy na dofinansowanie seniorom opłat za sanatorium (ośrodka sanatoryjnego lub rehabilitacyjnego) oraz pomoc socjalną – zapomogi.

Inne aktualności z działu Wszyscy

Zaproszenie - Konferencja online w środę 12.05.2021 r. o godz. 13.00 CEST "Niezależność prawni

7 maj 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym mechanizmów podejmowania decyzji sądowych

28 kwietnia 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Akademia Równości

26 kwietnia 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Aktualności

21 kwietnia 2021

Szczegóły w wiadomości więcej

Zaproszenie Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej do współpracy w zakresie rozliczania

19 marzec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej