Komunikat ws egzaminu radcowskiego

opublikowano: 30.04.2021 obowiązuje do: 22.05.2021 Aplikanci

Opole, dnia 29 kwietnia 2021 r.

Komisja Egzaminacyjna nr 1 i nr 2
do przeprowadzenia
egzaminu radcowskiego
w Opolu

Zawiadamia, że egzamin radcowski przeprowadzony zostanie w HALI STEGU ARENA W OPOLU, ul. Oleska 70, 45-222 Opole
Egzamin odbędzie się w dniach:
- 18 maja 2021 r., o godz. 10. 00 - prawo karne,
- 19 maja 2021 r., o godz. 10. 00 – prawo cywilne lub rodzinne,
- 20 maja 2021 r., o godz. 10. 00 – prawo gospodarcze,
- 21 maja 2021 r., o godz. 10. 00 – prawo administracyjne oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.


Czas na opracowanie rozwiązania zadania z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego oraz prawa gospodarczego wynosi po 360 minut.

Czas na opracowanie rozwiązania zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki wynosi łącznie 480 minut.

Stosownie do art. 36 4 ust. 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. - o radcach prawnych  (Dz. U. z 2020 r., poz. 75 ) informuję, że podczas egzaminu radcowskiego zdający nie może posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, tabletu, i – poda, smartwatcha itp. Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia przechowania wyżej wymienionych przedmiotów. W przypadku wniesienia na salę egzaminacyjną tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

Podczas rozwiązywania zadań z prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki zdający będzie mógł korzystać wyłącznie z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa, przy czym dozwolone materiały (w formie papierowej) należy przynieść na egzamin we własnym zakresie. Niedozwolone jest korzystanie z innych materiałów, np. notatek, opracowań, systemów prawa, podręczników i monografii.

Na sali egzaminacyjnej dostępne będą stanowiska komputerowe
z systemem informacji prawnej „Lex”, „Legalis” oraz drukarki.
Zawiadamiam, że podczas tegorocznego egzaminu prace egzaminacyjne będziecie Państwo sporządzać – zgodnie ze złożonym oświadczeniem - ręcznie lub na własnym komputerze, na papierze przygotowanym przez OIRP w Opolu. Izba zapewnia również papier z przeznaczeniem na brudnopis.

Osoby, które wybrały sporządzanie egzaminu radcowskiego za pomocą komputera zawiadamiam, że: minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania
aplikacji:
 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.
Uwagi:
 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.
* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo.

Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:
 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP
[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7.

W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.
[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do
komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username%  i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.
[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Zawiadamiam, że rejestracja zdających będzie się odbywała każdego dnia egzaminu w godz. 8 30 do 9 30. Na egzamin należy stawić się zgodnie z harmonogramem.

Osoby których nazwiska zaczynają się od litery:

Komisja nr 1
A do C o godz. 8 30 ,
D do J o godz. 8 45 ,
K do Ł o godz. 9 00 ,

Komisja nr 2
M do O o godz. 8 30 .
P do P o godz. 8 45
R do Z o godz. 9 00 .

Przed wejściem na salę należy okazać dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub paszport) oraz własny długopis.

W pierwszym dniu egzaminu, tj. 18 maja 2021 r. zobowiązuję zdających do stawienia się w miejscu przeprowadzenia egzaminu o godzinie 8.30 celem wzięcia udziału w instruktarzu dotyczącym zasad przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, w tym korzystania ze sprzętu komputerowego, jakie będą obowiązywały podczas kolejnych dni egzaminu.
Informuję ponadto, że na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu znajdują się pliki zawierające wszystkie podstawowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia egzaminu radcowskiego.
W czasie egzaminu radcowskiego niedozwolone jest posiadanie na blacie stołu innych przedmiotów np. notatników, maskotek itp.

Organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.
Zdający mają obowiązek zakupu środków ochrony osobistej osłon ust i nosa (maseczki) we własnym zakresie, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przebywania w przestrzeni publicznej, przy zastrzeżeniu, że do ich dyspozycji zostaną udostępnione środki dezynfekcyjne i rękawiczki przy stanowiskach
komputerowych.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej, osoba zapewniająca obsługę informatyczną/administracyjną) bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2. Zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Stawiennictwo zdającego z naruszeniem warunków określonych w pkt 1.1 i 1.2 stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.

4. Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających – matek karmiących dziecko piersią (na
czas przywiezienia dziecka do karmienia i odebrania dziecka po karmieniu).

5. Podczas egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający,
2) członkowie Komisji Egzaminacyjnej,
oraz
3) w przypadku wystąpienia takiej konieczności - pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu w czystości i dezynfekcję, osoby
zapewniające obsługę informatyczną/administracyjną Komisji Egzaminacyjnej albo osoby uczestniczące w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów.

6. Podczas egzaminu nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje rzeczy osobiste (np. odzież wierzchnią, torebki podręczne) w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.

8. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.

9. Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, w tym telefonów komórkowych, tabletów, i-pod, smartwatch oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.

10. Organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.

11. Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte
usta i nos maseczką.

12. Na teren obiektu, bezpośrednio przylegający do sali egzaminacyjnej, mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez
zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek Komisji Egzaminacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma
obowiązek ponownie zakryć usta i nos:
1) w trakcie rozdawania i odbioru materiałów egzaminacyjnych oraz kopert z kodami przez członka Komisji Egzaminacyjnej,
2) kiedy podchodzi do niego członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba zapewniająca obsługę informatyczną,
3) każdorazowo w przypadku opuszczenia zajmowanego stolika na sali egzaminacyjnej (np. wyjście do toalety, korzystanie ze stanowiska z systemem informacji prawnej lub z drukarki),
4) kiedy oddaje zadanie i pracę zawierającą rozwiązanie zadania i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14. Zarówno zdający, jak i członkowie Komisji Egzaminacyjnej mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków Komisji
Egzaminacyjnej).

15. W przypadku przeznaczonych do wspólnego korzystania stanowisk z systemem informacji prawnej oraz drukarek każdy ze zdających przed skorzystaniem z tych urządzeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki. Zdający ma obowiązek zdezynfekować dłonie po zdjęciu rękawiczek, po skorzystaniu z tych urządzeń. Rękawiczki należy usunąć do zamykanego pojemnika na odpady.

16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej:
1) ustala harmonogram rejestracji zdających podzielonych na mniejsze, np. 10-15 osobowe grupy w określonych odstępach czasu, np. 10- 15 minutowych,
2) wypuszcza zdających z sali po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. wg kolejności oddawania prac, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod budynkiem.

17. Przed przystąpieniem do rejestracji zdający dokonują dezynfekcji rąk.

18. Podczas rejestracji zdający okazują dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej, po czym zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się na liście
obecności, korzystając z własnego przyboru do pisania. Następnie zdający dokonują losowania numeru stolika egzaminacyjnego w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami/kartkami, niż wylosowana.

19. Losowania numeru stolika dokonuje się tylko jednorazowo - w pierwszym dniu egzaminu. W pozostałych dniach egzaminu zdający zajmuje to samo miejsce.

20. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający ponownie dokonują obligatoryjnej dezynfekcji rąk. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób.

21. Losowanie przez zdających kopert z numerem kodu odbywa się w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami, niż wylosowana.

22. Po zakończeniu czasu rozwiązywania zadań zdający drukuje pracę zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (np. według kolejności zajmowanych stolików) i oddaje zadanie wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od
innych zdających. W tym czasie pozostali zdający pozostają nadal przy swoich stolikach i czekają na zwolnienie miejsca przy stanowisku komputerowym z drukarką.

Zdający, chorujący na alergię lub inne schorzenia, o których mowa w pkt 4.1 (Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje członków Komisji Egzaminacyjnej oraz zdających, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie - podstawą informacji powinno być zaświadczenie lekarskie). Członkowie Komisji Egzaminacyjnej muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 5.1. Zdający ma obowiązek przedstawienia stosownego zaświadczenia lekarskiego przed
przystąpieniem do egzaminu.


Jednocześnie pouczam, że zgodnie z § 1 art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego. Natomiast stosownie do § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Inne aktualności z działu Aplikanci

Konkurs dla Aplikantów pn. „Spory budowlane w orzecznictwie SN” - 3 edycja

18 marzec 2021

Szczegóły w wiadomości więcej