Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2022

opublikowano: 06.10.2021 obowiązuje do: 01.12.2022 Aplikanci

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2022


Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz zamierzają uzyskać wpis na listę aplikantów radcowskich tak by rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2022 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis do dnia 20 października 2021 r.

Powyższy termin jest instrukcyjny, podyktowany wymogami organizacyjnymi.

Przypominamy jednocześnie, że podstawą wniosku może być tylko prawomocna uchwała. W związku z powyższym w przypadku składania wniosku o wpis w termie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania uchwały, przed złożeniem wniosku należy skorzystać z możliwości wynikającej z art. 127a  k.p.a, a odpis oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały o wyniku egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską dołączyć do wniosku.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

  1. wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich
  2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,
  3. oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r. w wysokości 280 zł wpłaconej na konto OIRP w Opolu, w banku BPS nr 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001 tytułem: wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, imię i nazwisko.

Osoby, które do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej.