Wnioski o wpis na listę radców prawnych 2017 r.

opublikowano: 05.05.2017 obowiązuje do: 20.08.2017 Aplikanci

Termin składania wniosków  do 19 maja  2017 r.

Wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w Biurze OIRP
w Opolu (ul. Krakowska 26 oficyna, 45-075 Opole), w godzinach 09.00-15.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej.

Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w dniu
7 lipca 2017 r., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2017 r., godz. 15.00.

Dla osób, które złożą wnioski po 19 maja br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

Wniosek o wpis na listę radców prawnych
( do pobrania ) należy złożyć z następującymi dokumentami:

- kartą ewidencyjną (do pobrania)
- życiorys
- 2 zdjęcia (formatu dowodowego)
- informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
- oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ( do pobrania )
- odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (jeżeli kiedykolwiek była zmiana nazwiska)
- oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
- dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008, z późn. zm.), tj. 1.200 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Opolu:

Bank Polskiej Spółdzielczości Odział Opole 
Nr: 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001 

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o wpis ( do pobrania )
- kartę ewidencyjną (do pobrania)
- życiorys
- oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
- oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4)
- oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a
- oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
- oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6
- opinie z miejsc pracy z ostatnich 5 lat
- informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
- oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
- odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (jeżeli kiedykolwiek była zmiana nazwiska)
- oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
- dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008, z poźn. zm.), tj. 2.000 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Opolu:

Bank Polskiej Spółdzielczości Odział Opole 
Nr: 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001 

 

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web