Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowska w 2017 r

opublikowano: 05.06.2017 obowiązuje do: 30.09.2017 Aplikanci

Proszę o rejestrację elektroniczną pod adresem: https://sites.google.com/site/ctoirp24/rekrutacja-na-aplikacje-1


Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/ogloszenia-i-komunikaty/news,9291,ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje.html

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w:

Opolu, ul. Krakowska 26 oficyna, kod 45-075, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: brzeski, głubczycki, częstochowski, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, kłobucki, krapkowicki, lubliniecki, myszkowski, namysłowski, nyski, oleski, opolski, pajęczański, prudnicki, strzelecki i miasta na prawach powiatu: Częstochowę i Opole;

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 16 sierpnia 2017 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim:
nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2017 r.".

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:
1.    wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego ( do pobrania),
2.    kwestionariusz osobowy (prosimy o wypełnienie online, po wypełnieniu gotowy formularz do wydruku zostanie przesłany mailem)
3.    życiorys,
4.    kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
5.    zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2017 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
6.    oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
7.    3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 Proszę o rejestrację elektroniczną :
https://sites.google.com/site/ctoirp24/rekrutacja-na-aplikacje-1

Formularz wraz z pozostałym kompletem dokumentów (wymagane dokumenty są określane przez uchwałę Ministerstwa Sprawiedliwości), można wysłać za pośrednictwem poczty polskiej lub złożyć bezpośrednio w Okręgowej Izbie Radców Prawnych przy
ul. Krakowskiej 26 oficyna, od poniedziałku do piątku - do dnia 16 sierpnia 2017 r., w godzinach od 10:00 do 15:00

Dokumenty do pobrania