Egzamin wstępny - zawiadomienie

opublikowano: 06.09.2017 obowiązuje do: 30.09.2017 Aplikanci

Komisja Egzaminacyjna
do spraw aplikacji radcowskiej
przy Ministrze Sprawiedliwości
z siedzibą w Opolu

Egzamin wstępny przeprowadzony zostanie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w KOMPRACHCICACH ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice
(sala gimnastyczna- wjazd i parking od ul. Sportowej).

Egzamin odbędzie  się w dniu 30 września 2017 r., o godz. 11:00

Na egzamin należy stawić się o godzinie 930, a przed wejściem na salę  należy okazać dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub paszport).

Podczas  egzaminu  wstępnego kandydaci nie mogą posiadać laptopów, palmtopa, i-poda, kalkulatora, telefonów komórkowych i innych urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, nie mogą także korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy.

W przypadku posiadania na terenie miejsca przeprowadzenia egzaminu wstępnego tego typu urządzeń, obowiązek zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża kandydata, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

Niedozwolone jest także posiadanie na blacie stołu innych przedmiotów np. notatników, maskotek itp.

Jednocześnie pouczam, że zgodnie z § 1 art. 41 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego. Natomiast stosownie do § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Roman Ciąglewicz

Sędzia Naczelnego Sądu  Administracyjnego