Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2018

opublikowano: 30.04.2018 obowiązuje do: 30.06.2018 Aplikanci

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w OIRP w Opolu (45-075 Opole, ul. Krakowska 26 oficyna), w godzinach 900-1500. Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Opolu, tj. 16 maja 2018 r. Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w dniu 29 czerwca 2018 r., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2018 r. Dla osób, które złożą wnioski po 11 maja br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
 • wniosek o wpis
 • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)
 • życiorys (lub CV) - podpisany
 • 2 zdjęcia (formatu dowodowego)
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
 • oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.260 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Opolu  Bank Polskiej Spółdzielczości Odział Opole

  Nr: 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001
Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
 • wniosek o wpis
 • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)
 • życiorys (lub CV) - podpisany
 • oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
 • oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)
 • oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
 • opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
 • kserokopię dowodu osobistego
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
 • oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 2.100 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Opolu  Bank Polskiej Spółdzielczości Odział Opole Nr: 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001
* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

Inne aktualności z działu Aplikanci

Egzamin radcowski - komunikat

11 marzec 2019

Szczegóły w wiadomości więcej

Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

11 października 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Nieoficjalne wyniki – Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2018 r.

30 września 2018

Szczegóły w wiadomości więcej