Egzamin radcowski - komunikat

opublikowano: 11.03.2019 obowiązuje do: 29.03.2019 Aplikanci

Opole, dnia 06 marca 2019 r.


Komisja Egzaminacyjna
do przeprowadzenia
egzaminu radcowskiego
w Opolu


Zawiadamiam, że egzamin radcowski przeprowadzony zostanie w HOTELU DESILVA W OPOLU, ul. Leona Powolnego 10, 45-078 Opole ( sala konferencyjna).

 

Egzamin odbędzie  się w dniach:

 • 26 marca 2019 r., o godz. 10.00  -  prawo karne,
 • 27 marca 2019 r., o godz. 10.00 – prawo cywilne lub rodzinne,
 • 28 marca 2019 r., o godz. 10.00 – prawo gospodarcze,
 • 29 marca 2019 r., o godz. 10.00 – prawo administracyjne oraz zadanie z zakresu  zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Czas na opracowanie rozwiązania zadania z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego oraz prawa gospodarczego wynosi po 360 minut.

Czas na opracowanie rozwiązania zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki wynosi łącznie 480 minut.

Stosownie do art. 364 ust. 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. - o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 t.j. ) informuję, że podczas egzaminu radcowskiego zdający nie może posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, tabletu, i – poda, smartwatcha itp. Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia przechowania wyżej wymienionych przedmiotów. W przypadku wniesienia na salę egzaminacyjną tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

Podczas rozwiązywania zadań z prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki zdający będzie mógł korzystać wyłącznie z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa, przy czym dozwolone materiały (w formie papierowej) należy przynieść na egzamin we własnym zakresie. Niedozwolone jest korzystanie z innych materiałów, np. notatek, opracowań, systemów prawa, podręczników i monografii.

Na sali egzaminacyjnej dostępne będą stanowiska komputerowe z systemem informacji prawnej „Lex”, „Legalis” oraz drukarki.

Zawiadamiam, że podczas tegorocznego egzaminu prace egzaminacyjne będziecie Państwo sporządzać – zgodnie ze złożonym oświadczeniem - ręcznie lub na własnym komputerze, na papierze przygotowanym przez OIRP w Opolu. Izba zapewnia również papier z przeznaczeniem na brudnopis.

Osoby, które wybrały sporządzanie egzaminu radcowskiego za pomocą komputera zawiadamiam, że:

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl


[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Zawiadamiam, że rejestracja zdających będzie się odbywała każdego dnia egzaminu w  godz. 900 do  945,  za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość zdającego, zawierającego zdjęcie.

W pierwszym dniu egzaminu, tj. 26 marca 2019 r. zobowiązuję zdających do stawienia się w miejscu przeprowadzenia egzaminu o godzinie 8.45 celemwzięcia udziału w instruktarzu dotyczącym zasad przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, w tym korzystania ze sprzętu komputerowego, jakie będą obowiązywały podczas kolejnych dni egzaminu.

Informuję ponadto, że na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu znajdują się pliki zawierające wszystkie podstawowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. 

W czasie egzaminu radcowskiego niedozwolone jest posiadanie na blacie stołu innych przedmiotów np. notatników, maskotek itp.

W trakcie egzaminu Okręgowa Izba Radców Prawnych zapewnia zdającym wodę mineralną.

Jednocześnie pouczam, że zgodnie z § 1 art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego. Natomiast stosownie do § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.