Egzamin wstępny

Opole, dnia 03 września 2019 r.

Komisja Egzaminacyjna

do spraw aplikacji radcowskiej

przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Opolu 

 

Egzamin wstępny przeprowadzony zostanie w Politechnice Opolskiej Wydział Wychowania Fizycznego  i Fizjoterapii ul. Prószkowska 76, Opole
(sala gimnastyczna).

Egzamin odbędzie  się w dniu 28 września 2019 r., o godz. 11:00

Na egzamin należy stawić się o godzinie 9:30,a przed wejściem na salę  należy okazać dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub paszport).

Podczas  egzaminu  wstępnego kandydaci nie mogą posiadać laptopów, palmtopa, i-poda, kalkulatora, telefonów komórkowych i innych urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, nie mogą także korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy. Spóźnienie
na egzamin oraz naruszenie wyżej wymienionych zakazów skutkować będzie wykluczeniem z egzaminu, a w konsekwencji uzyskaniem wyniku negatywnego zgodnie z art. 338 ust 4 i 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.)

W przypadku posiadania na terenie miejsca przeprowadzenia egzaminu wstępnego tego typu urządzeń, obowiązek zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża kandydata, który ponosi ryzyko ich utraty
lub uszkodzenia.

Jednocześnie pouczam, że zgodnie z § 1 art. 41 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego. Natomiast stosownie do § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Jerzy Krupiński


Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w dniu 28.09.2019 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00.

Rekrutacja na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2019 roku, OIRP w Opolu odbywa się poprzez elektroniczny system komputerowy zamieszczony na stronie 
https://oirp24.ctsoft.com.pl/FormularzeRejestracyjne/Create

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.


Na w/w stronie znajduje się szczegółowa instrukcja – krok po kroku, jak przejść procedurę rekrutacyjną on-line. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz internetowy. Formularz do wydruku i podpisu zostanie wysłany na podany w formularzu email. Należy go wydrukować i podpisać.

Później formularz wraz z pozostałym kompletem dokumentów należy wysłać drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w Okręgowej Izbie Radców Prawnych przy ul. Krakowska 26 oficyna 45-075 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 15:00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w:

  1. Opolu, ul. Krakowska 26 oficyna, kod 45-075, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: brzeski, głubczycki, częstochowski, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, kłobucki, krapkowicki, lubliniecki, myszkowski, namysłowski, nyski, oleski, opolski, pajęczański, prudnicki, strzelecki i miasta na prawach powiatu: Częstochowę i Opole;

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 14 sierpnia 2019 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2019 r.”. 

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego- podpisany,
  2. kwestionariusz osobowy- podpisany,
  3. życiorys – podpisany,
  4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego – dyplom przed zrobieniem kopii należy podpisać,
  5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2019 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  6. dowód uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
  7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.