Egzamin wstępny

Opole, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Komisja Egzaminacyjna
do spraw aplikacji radcowskiej
przy Ministrze Sprawiedliwości
z siedzibą w Opolu

Egzamin wstępny przeprowadzony zostanie w Politechnice Opolskiej Wydział Wychowania Fizycznego  i Fizjoterapii ul. Prószkowska 76, Opole
(sala gimnastyczna).

Egzamin odbędzie  się w dniu 29 września 2018 r., o godz. 11:00

Na egzamin należy stawić się o godzinie 930, a przed wejściem na salę  należy okazać dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub paszport).

Podczas  egzaminu  wstępnego kandydaci nie mogą posiadać laptopów, palmtopa, i-poda, kalkulatora, telefonów komórkowych i innych urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, nie mogą także korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy. 

W przypadku posiadania na terenie miejsca przeprowadzenia egzaminu wstępnego tego typu urządzeń, obowiązek zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża kandydata, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

Niedozwolone jest także posiadanie na blacie stołu innych przedmiotów
np. notatników, maskotek itp.
Jednocześnie pouczam, że zgodnie z § 1 art. 41 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego. Natomiast stosownie do § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

Roman Ciąglewicz
Sędzia Naczelnego Sądu  Administracyjnego