Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2023

opublikowano: 6 paź 2022 obowiązuje do: 31 gru 2022
Aplikanci

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

na rok szkoleniowy 2023
 

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz zamierzają uzyskać wpis na listę aplikantów radcowskich tak by rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2023 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis
do dnia 28 października 2022 r.

Powyższy termin jest instrukcyjny, podyktowany wymogami organizacyjnymi.

Przypominamy jednocześnie, że podstawą wniosku może być tylko prawomocna uchwała.
W związku z powyższym w przypadku składania wniosku o wpis w termie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania uchwały, przed złożeniem wniosku należy skorzystać z możliwości wynikającej z art. 127a  k.p.a, a odpis
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały o wyniku egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską dołączyć do wniosku.

 Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

1)    wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich

2)    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,

3)    oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych

4)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5)    dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r. w wysokości 301 zł wpłaconej na konto OIRP w Opolu, w banku BPS nr 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001 tytułem: wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, imię i nazwisko.

6)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby, które do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskie

Prosimy również o składanie wniosków z propozycją patrona - radcy prawnego, który na sprawowanie funkcji patrona wyraził pisemną zgodę i stosowne oświadczenie 
(wzór oświadczenia w załączniku). Patron może być z innej Izby. Oświadczenia patrona można składać do dnia 30 grudnia 2022 r.


Inne aktualności z działu Aplikanci

Informacja o płatnościach za aplikację radcowską

3 sty 2022
Aplikacja ogólne

Komunikat ws wyboru miejsca aplikacji oraz patrona

9 gru 2021
Aplikacja ogólne