Wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim do dnia 30 czerwca 2023 r.

opublikowano: 1 cze 2023 obowiązuje do: 31 gru 2023
Wszyscy
Wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim do dnia 30 czerwca 2023 r.

Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kartę ewidencyjną (podpisaną),
 2. Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany) – dopuszczalne CV
 3. 2 zdjęcia – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie),
 4. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 5. Oświadczenie o korzystaniu w pełni  z praw publicznych,
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
 8. Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;
 9. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 10. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany nazwiska)
 11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), tj. 2.094 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na konto OIRP w Opolu:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu
Bank Polskiej Spółdzielczości Odział Opole
Nr: 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001

Tytułem : Wpis na listę radców prawych

 

Przy wniosku o wpis na listę radców prawnych złożyć należy podpisany formularz – Obowiązek Informacyjny RODO

 

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 25 ustawy o radcach prawnych obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kartę ewidencyjną (podpisaną);
 2. Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany) – dopuszczalne CV
 3. 2 zdjęcia – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie);
 4. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza – dotyczy osób, które wcześniej złożyły kopię dokumentu;
 5. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego;
 6. umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5;
 7. dokument zaświadczający uzyskanie tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego- w przypadku osób o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1;
 8. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5;
 9. zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b;
 10. dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c;
 11. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż    1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
 12. Oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową Izby;
 13. Oświadczenie o korzystaniu w  pełni  z praw publicznych;
 14. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 15. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
 16. w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
 17. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany)
 18. Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;
 19. Opinię okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego;
 20. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), tj. 3.490 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na konto OIRP w Opolu:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu
Bank Polskiej Spółdzielczości Odział Opole
Nr: 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001

Tytułem : Wpis na listę radców prawych

 

Przy wniosku o wpis na listę radców prawnych złożyć należy podpisany formularz – Obowiązek Informacyjny RODO


Inne aktualności z działu Wszyscy

NIEOFICJALNE WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ Z DNIA 30.09.2023 R.

30 wrz 2023
Kultura Informacja Galeria

Studia Podyplomowe „Prawo Ochrony Konsumentów”

17 sie 2023
Kultura Informacja Galeria

Wsparcie dla Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire

31 sty 2023
Kultura Informacja Galeria