Składki

Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od stycznia 2023 r.

W celu prawidłowego realizowania zadań samorządu radców prawnych, Rada przypomina o obowiązku regularnego, terminowego, comiesięcznego opłacania składek członkowskich w wysokości i na zasadach określonych w uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

Równocześnie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 22 października 2022 r. podjęła uchwałę nr 116/XI/2022 zmieniająca uchwałę nr 109/IX/2016 KRRP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału.

Po dokonanych zmianach wysokość składki od dnia 1 stycznia 2023 r.:

  • radców prawnych wykonujących zawód wynosi 130 zł miesięcznie w tym 111 zł składka członkowska i 19 zł składka ubezpieczeniowa
  • radców prawnych nie wykonujących zawodu wynosi 111 zł miesięcznie
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonującymi zawód wynosi 79 zł miesięcznie w tym 60 zł składka członkowska i 19 zł składka ubezpieczeniowa
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami  niewykonującymi zawód lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne lub świadczenie pielęgnacyjne wynosi 0 zł miesięcznie
  • aplikantów radcowskich wynosi 30 zł miesięcznie

Z obowiązku uiszczania  składki członkowskiej  zwolnieni są:

  • radcy prawni, którzy ukończyli 75 lat i  nie wykonują zawodu  radcy prawnego
  • radcowie prawni nie wykonujący zawodu radcy prawnego zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni

Składka za dany miesiąc winna być uiszczona do końca danego miesiąca.

Wymieniona uchwałą Krajowa Rada Radców Prawnych zobowiązała rady okręgowe do przekazywania przypadającej jej części składki samorządowej w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Część składki członkowskiej należnej Krajowej Radzie Radców Prawnych, Rada przekazuje w wysokości należnej, czyli nie zależnie od wielkości środków finansowych, które z tytułu składki członkowskiej przez radców prawnych zostały przekazane na rachunek bankowy OIRP za dany miesiąc kalendarzowy. Zatem w sytuacji kiedy składki członkowskie nie są opłacane regularnie, w okresach miesięcznych, Rada jest zobowiązana kredytować brakujące środki finansowe z tytułu nie opłaconych składek członkowskich.

Podobnie sytuacja kształtuje się przy przekazywaniu do Ubezpieczyciela środków finansowych z tytułu składki ubezpieczeniowej, tu również Rada jest zobowiązana przekazywać składki w należnej wysokości za wszystkich radców prawnych, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC niezależnie od tego czy składka ubezpieczeniowa za dany miesiąc została przez radcę prawnego opłacona.

Mając na uwadze uregulowania dotyczące wysokości składek członkowskich oraz gromadzenia i dystrybucji środków finansowych z tego tytułu, Rada przypomina o ustawowym obowiązku ponoszenia składek na rzecz samorządu zawodowego oraz o przepisach ustalających sankcje za nieuiszczanie składek członkowskich.