Wpis na listę radców prawnych

opublikowano: 1 cze 2023 obowiązuje do: 31 gru 2024
Wszyscy
Wpis na listę radców prawnych

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

1.   Kartę ewidencyjną (podpisaną),

2.   Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany) – dopuszczalne CV

3.   2 zdjęcia – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie),

4.   Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,

5.   Oświadczenie o korzystaniu w pełni  z praw publicznych,

6.   Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7.   Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,

8.   Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;

9.   Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

10.        Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany nazwiska)

11.        Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych.

a.   opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych, która wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie złożenia wniosku o wpis na listę r.pr.;

b.   opłata manipulacyjna związana z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych, która wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie złożenia wniosku o wpis na listę r.pr.

Zgodnie z Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. opłaty zaokrągla się do pełnych złotych.

Aktualnie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wynosi:

1)    w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. - 4 242,00 zł

2)    w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. - 4 300,00 zł podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.09.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893)

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu
Bank Polskiej Spółdzielczości Odział Opole
Nr: 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001

Tytułem : Wpis na listę radców prawych

 

Przy wniosku o wpis na listę radców prawnych złożyć należy podpisany formularz – Obowiązek Informacyjny RODO

 

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 25 ustawy o radcach prawnych obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

1.    Kartę ewidencyjną (podpisaną);

2.    Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany) – dopuszczalne CV

3.    2 zdjęcia – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie);

4.    Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza – dotyczy osób, które wcześniej złożyły kopię dokumentu;

5.    dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego;

6.    umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5;

7.    dokument zaświadczający uzyskanie tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego- w przypadku osób o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1;

8.    dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5;

9.    zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b;

10. dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c;

11. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż    1 miesiąc przed złożeniem wniosku;

12. Oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową Izby;

13. Oświadczenie o korzystaniu w  pełni  z praw publicznych;

14. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

15. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;

16. w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;

17. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany)

18. Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;

19. Opinię okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego;

20. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych.

a.   opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych, która wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie złożenia wniosku o wpis na listę r.pr.;

b.   manipulacyjna związana z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych, która wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie złożenia wniosku o wpis na listę r.pr.

Zgodnie z Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. opłaty zaokrągla się do pełnych złotych.

Aktualnie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wynosi:

1)    w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. - 4 242,00 zł

2)    w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. - 4 300,00 zł podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.09.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu
Bank Polskiej Spółdzielczości Odział Opole
Nr: 03 1930 1028 2241 0249 9167 0001

Tytułem : Wpis na listę radców prawych

 

Przy wniosku o wpis na listę radców prawnych złożyć należy podpisany formularz – Obowiązek Informacyjny RODO


Inne aktualności z działu Wszyscy

Ślubowanie radców prawnych 4 września 2024 r

12 lip 2024
Kultura Informacja Galeria

Pomoc dla Filipa

10 lip 2024
Kultura Informacja Galeria

Szanowni Państwo, w imieniu Dziekan Rady OIRP w Białymstoku Pani Joanny Kamieńskiej oraz izbowej Koleżanki zwracamy się z prośbą o wsparcie leczenia jej wnuka. Filip urodził się z krótszą nóżką- obecnie różnica wynosi 10 cm. Kosztowna operacja jest szansą na zdrowe i sprawne życie chłopczyka. Czasu pozostało niewiele- operacja planowana jest na 6-9 sierpnia 2024 r. a brakuje jeszcze 130 tys. zł. Jest nas wielu i wierzę, że damy radę. Jako izba uruchomiliśmy na ten cel specjalną skarbonkę https://www.siepomaga.pl/radcowie-filipkowi Bądźmy solidarni. Z koleżeńskim pozdrowieniami

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2024 r.

25 cze 2024
Kultura Informacja Galeria

Lista delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu XII Kadencji

20 cze 2024
Kultura Informacja Galeria

Wpis na listę radców prawnych po egzaminie zawodowym

13 cze 2024
Kultura Informacja Galeria

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

5 cze 2024
Kultura Informacja Galeria

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

17 maj 2024
Kultura Informacja Galeria

Wyszukiwarka Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt

16 kwi 2024
Kultura Informacja Galeria

mLegitymacja radcy prawnego i aplikanta radcowskiego już dostępna

15 mar 2024
Kultura Informacja Galeria